TAICHI CHUAN • Vidéo Promo ATEMI
les 5 éléments du Da cheng chuan par le Maître de C. RIBERT
Applications martiale par Maitre Wang Shu Jin
Da cheng chuan chez CALAM en 2010
Xing yi par Me Wang Fu Lai
Vidéo Yao zongxun
Wang shangwen en Chine 2016
TAICHI CHUAN • par les enseignants d’ATEMI-2017
Vidéo  Wang xuanjie (Maître de Christian RIBERT)
Dacheng quan par Maitre Wang Shang Wen
Reportage voyage en chine 2010
Voyage en Chine 2009
Stage en Chine avec Wang shangwen
Le maitre Wang shangwen